Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING

Även 2021 blev ett ovanligt år för både vår förening och för landet i övrigt genom pandemin Covid-19.

Sedvanligt skickades ett årsprogram ut i mars med kallelse till årsmöte i augusti. På grund av pandemin och de oklara förutsättningar denna skapat var antalet programpunkter begränsade.

Styrelsen, vald 2021, har under året haft följande ledamöter:

Jan Ottosson ordförande, Percy Svensson vice ordförande, Yngve Svensson sekreterare, Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Christer Ericsson Arne Strömberg och Håkan Assarsson.

Suppleanter i styrelsen: Kerstin Svensson, Steve Svensson och Mona Björkman.

Föreningens kassör har varit: Percy Svensson.

Revisorer: Anders Gunnarsson och Gunnar Bengtsson.

Revisorsuppleanter: Sven-Arne Persson och Britt Roos.

Valberedning: Håkan Björkman, sammankallande, och Ann-Mari Strömberg.

Redaktionskommitté för Vår Hembygd

Margareta Skogsgårdh sammankallande, samt Jan Ottosson, Inger Hansson, Mona Björkman (nyval), Ann-Marie Strömberg (annonsansvarig) samt Margrethe Petersen.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet: Thommy Svensson sammankallande, Margrethe Petersen, Johnny Aronsson, Ronny Nilsson, Rolf Wyöni och Steve Svensson.

Antalet medlemmar var vid 2021 års slut 672 st, en ökning med 4 st. Årsavgiften har varit 80 kr.

Hembygdsmuseet hölls som planerat öppet under sex söndagar under sommaren, dock enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Glädjande var att yngre krafter även i år ställde upp som museivärdar. Eftersom flera av styrelseledamöterna som brukat ställa upp och passa ansåg sig tillhöra riskgrupperna när det gäller Covid-19, valde de att avstå även denna sommar.

Stenmuseet i Vilshult hölls stängt under sommaren på grund av Covid-19.

I augusti höll Jan Ottosson en välbesökt byavandring i Kyrkhult. Den omfattade denna gång Olofströmsvägen – Parkvägen – Tulseboda Brunn – åter till samlingsplatsen.

Årsmötet hölls den 25 augusti i Församlingshemmet med ca 30 deltagande medlemmar.

Då visades också Lasse Holmkvists TV– program från 1963 ”Mannen i skogen”.

De vanliga arbetsaftnarna var inställda under sommaren och hösten. Enskilda styrelseleda-möter och andra arbetade dock med olika sysslor inom föreningen; Fotoregistrering, hembygdsforskning, förbättring av utställningar, utsättning av informationstavlor vid olika besöksmål med mera.

En utställning om Kyrkhults kommun har byggts upp i Annexet.

Fotoarkivet har kompletterats med bland annat många konfirmandkort.

Ett flertal informationsskyltar har ersatts med nya och även nya skyltar har satts upp.

Malttorken i Tulseboda har iordningställts, bl a har en grind byggts.

Beslut har fattats om en utveckling av hemsidan samt att anslå 20 000 kr för omläggning av en del av Fornebodastugans tak.

Årsboken Vår Hembygd kom ut i sin 62:a årgång i början av december och fick en strykande åtgång.
Årets kulturstipendium ur makarna Hilding och Antonia Karlssons minnesfond tilldelades Britt-Louise och Ingmar Olofsson. Motivering: För fina insatser inom byggnadsvård och för uppförandet av en tidstrogen kopia av Kyrkhultsstugan.

Vi tackar alla som på olika sätt givit föreningen sitt stöd under detta ovanliga år.

                                                           S T Y R E L S E N