Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING

Årsmötet hölls den 4 april i församlingshemmet med cirka 100 deltagare. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och kaffeservering visade bröderna Leif och Lennart Johnsson äldre bilder från Kyrkhultstrakten.

 Styrelsen har under året haft följande ledamöter:

Jan Ottosson ordförande, Percy Svensson vice ordförande, Yngve Svensson sekreterare, Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Christer Ericsson, Arne Strömberg och Kjell Arvidsson (nyval).

Suppleanter i styrelsen:

Håkan Assarsson och Steve Svensson (omval) samt Mona Björkman (nyval).

Föreningens kassör har varit: Percy Svensson.

 Revisorer: Anders Gunnarsson och Ann-Helén Bockman.

Revisorsuppleanter: Yngve Sandström och Kent Lönnqvist.

 Valberedning: Håkan Björkman, sammankallande, Ann-Mari Strömberg och Ulla Saar.

 Redaktionskommitté för Vår Hembygd:

Margareta Skogsgårdh sammankallande, samt Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman och Inger Hansson.   

 Stengruppen med ansvar för Stenmuseet:

Thommy Svensson sammankallande, Margrethe Petersen, Johnny Aronsson, Sven Bertil Bergdahl, Rolf Wyöni och Ronny Nilsson.

Antalet medlemmar var vid 2018 års slut 637 st. Årsavgiften har varit 70 kr.

Utöver föreningens årsmöte har det hållits fem protokollförda styrelsesammanträden.

En del arbetsmöten har hållits där såväl styrelseledamöter som andra medlemmar har deltagit.     Även vid Stenmuseet i Vilshult har en hel del arbeten lagts ner, utöver själva passningen.

Ytterligare några nya informationsskyltar har satts ut vid gamla boplatser, och en del av de inplastade skylttexterna som genom åren skadats av väder och vind har bytts ut.

Årsboken Vår Hembygd kom ut i början av december.  Det var i år 59:e årgången sedan premiäråret 1959. Boken rönte som vanligt stor efterfrågan.

 Följande aktiviteter arrangerade Hembygdsföreningen under år 2018:

 Måndag den 30 april.  Valborgsmässofirande vid Södersjön. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör under ledning av kantor Maj Lindström. Tal till våren av Karin Nordvall. BK Union anordnade servering. Cirkusshow med elever från Tulseboda Cirkusskola under ledning av Måns Areskoug.

Tisdag den 29 maj. Byavandring i Ebbemåla under ledning av Jan Ottosson

 Söndag-söndag 24 juni – 1 juli. Kulturveckan Nässelfrossa genomfördes. Hembygdsföreningen var engagerad i flera programpunkter. Arne Karlsson och Jan Ottosson anordnade en kyrkogårdsvandring.  Thommy Svensson hade en guidad visning av stenmuseet i Vilshult. Jan Ottosson höll ett föredrag på Forneboda med titeln Färgstarka kvinnor i Kyrkhult. Dessutom anordnades ett industribesök på Ateljé Tobi i Tulseboda.

 Söndag 12 aug. I samband med sista öppethållandet för säsongen serverades kaffe i hembygdsmuseet.

Lördag 1 sept. Byavandring i södra Kullan under ledning av Yngve Svensson.

Lördag 8 sept. I samarbete med Maria och Andreas Brovall hölls föreningens arkiv vid gamla ålderdomshemmet öppet för visning. Paret Brovall svarade för kaffeservering.

 Söndag 9 dec. Hembygdsföreningen deltog i julmarknad på Tulseboda Brunn.

Några av utställningarna i Läkarvillan disponerades om och förbättrades. Det gjordes för att bereda plats för en ny permanentutställning med föremål från Uno Johanssons urmakeriverkstad som de anhöriga skänkt till föreningen.

Båtsmanstorpet målades om utvändigt vid ett par arbetsmöten.

Föreningen sponsrade en ny flytbrygga till Forneboda åt Fornebodastiftelsen. Hembygds-föreningen är en av medlemmarna i stiftelsen.

Hembygdsmuseet var öppet sju söndagseftermiddagar under sommaren och tog emot flera hundra besökare.

Stenmuseet i Vilshult var öppet lördagar och söndagar under sommarmånaderna och tog emot besökare från när och fjärran. Ideella krafter från främst Vilshultstrakten var engagerade i passningen där.

Båda museerna tog dessutom emot guidade grupper vid andra tillfällen under året.

Under våren projekterades för en ny museibyggnad intill Läkarvillan. Under hösten lades grunden och bygget påbörjades. Före årsskiftet var byggnaden försedd med väggar och tak. Strömbergs Bygg utför arbetet.

På försommaren fick vi besök av en arbetsgrupp från Skansen i Stockholm som har arbetat med restaurering av Kyrkhultsstugan.

Under året utkom boken Jakt och jägare, innehållande en rad berättelser av Ivar Andersson. Det var i huvudsak Margareta Skogsgårdh och Margrethe Petersen som svarade för det redaktionella arbetet kring boken.

Arbetet med föreningens digitala fotoarkiv fortsatte under året. Flera hundra äldre bilder har lagts till och är nu sökbara via föreningens hemsida. Margareta Skogsgårdh har under året varit ansvarig för arbetet med fotoarkivet.

Föreningen har också figurerat flitigt på sin Facebooksida, där intressanta bilder har publicerats och reklam för verksamheten har gjorts.

Percy Svensson och Jan-Åke Håkansson har under året deltagit i arbetet inom utvecklings-gruppen ”Kyrkhult äger”. Christer Ericsson och Håkan Assarsson ingår i styrelsen för Kyrkhultstomtarna.

Årets kulturstipendium ur makarna Hilding och Antonia Karlssons minnesfond tilldelades Börje Hansson för mångåriga insatser inom bland annat Kyrkhults Sportklubb.

Till slut vill vi säga:

Tack alla ni som hjälper oss att hålla vår bygd levande!

Tack till er som har skänkt gåvor till föreningen!

Tack till Rune Andersson, Mellby Gård, för generös penninggåva till uppförande av ny museibyggnad.

Tack till Olofströms kommun för ekonomiska bidrag under året.  

Tack till Karlshamns Sparbank för sponsorsbidrag.

Tack alla ni som sluter upp på vårt årsmöte och vid övriga sammankomster!

                                                  

S t y r e l s e n