VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022   KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING

Årsmötet hölls den 6 april i församlingshemmet med cirka 55 deltagare. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och kaffeservering bjöds på en film med godbitar ur föreningens rika filmarkiv.

Styrelsen, vald 2022, har under året haft följande ledamöter:

Jan Ottosson ordförande, Percy Svensson vice ordförande, Yngve Svensson sekreterare, Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Christer Ericsson Arne Strömberg och Håkan Assarsson.

Suppleanter i styrelsen: Kerstin Svensson, Steve Svensson och Mona Björkman.

Föreningens kassör har varit: Percy Svensson.

Revisorer: Anders Gunnarsson och Gunnar Bengtsson.

Revisorssuppleanter: Sven-Arne Persson och Britt Roos.

Valberedning: Håkan Björkman, sammankallande, och Ann-Mari Strömberg.

Redaktionskommitté för Vår Hembygd

Margareta Skogsgårdh sammankallande, samt Jan Ottosson, Inger Hansson, Mona Björkman, Ann-Marie Strömberg (annonsansvarig) samt Margrethe Petersen.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet: Thommy Svensson sammankallande, Margrethe Petersen, Johnny Aronsson, Ronny Nilsson, Rolf Wyöni och Steve Svensson.

Antalet medlemmar var vid 2022 års slut 670 st. Årsavgiften har varit 80 kr.

Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits under året, utöver årsmötet.

Vid det sedvanliga valborgsfirandet vid Södersjön medverkade Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör. Vårtalare var Sten Alsvall.

Hembygdsmuseet hölls öppet sex söndagar under sommaren. För första gången serverades kaffe med hembakat varje söndag, något som slog mycket väl ut. Olika ideella krafter hjälptes åt med bakning och servering. Ungefär 620 personer besökte hembygdsmuseet dessa sex söndagar.

Museet var också öppet i samband med Kyrkhultstomtarnas sommarfest den 27 augusti.

Margareta Skogsgårdh guidade under senvåren två grupper skolbarn från årsklass 1 i museet.

Stenmuseet i Vilshult hölls öppet sex lördagar och söndagar under sommaren med cirka 140 besökare.

Den 25 augusti genomfördes en välbesökt byavandring i Brännarebygden, ledd av bl.a. Thommy Svensson.

Den 4 september ordnades ett samarrangemang med Maria Brovall och Markus Strömberg vid gamla ålderdomshemmet. Vi visade hembygdsföreningens arkivlokal och de serverade kaffe med hembakat i trädgården.

Arbetet med föreningens stora fotoarkiv har fortsatt under året. Hemsidan har uppdaterats och föreningen har deltagit ganska flitigt på Facebook.

De kraftigt höjda elpriserna har inneburit stora kostnader för uppvärmningen i våra lokaler, trots energibesparande åtgärder som byte till ledlampor och sänkt temperatur. Under hösten fick vi via Olofströms kommun monterat tätningslister till samtliga fönster och dörrar i Läkarvillan.

Årsboken Vår Hembygd kom ut i sin 63:e årgång i början av december och premiärsåldes vid Tomtemarknaden i Folkets hus. Boken, som trycktes i 1000 ex. fick en strykande åtgång.
Vi tackar alla som på olika sätt givit föreningen sitt stöd under året.

                                                           S T Y R E L S E N