Kyrkhults Hembygdsförenings verksamhet

Kyrkhults hembygdsförening har en bred verksamhet:

Hembygdsmuseum i Kyrkhult och Stenmuseum i Vilshult.

Årsskriften Vår Hembygd ges ut varje år sedan 1959.

Bebyggelseinventering / torpinventering.

Restaurering av vägfornminnen.

Forskning i bygdens historia.

Utsättning av informationsskyltar i bygden. Hittills är drygt 220 skyltar utplacerade.

Ljud- och filmintervjuer med äldre människor. Vårt ljudarkiv är nu digitaliserat och överfört till dator och cd-skivor.

Vi har givit ut flera intressanta böcker: En vykortsbok, Byskolorna, två böcker med Ivar Andersson m m.

Dokumentation av bygden genom foto och video.

Insamling/avfotografering/skanning av gamla kyrkhultsbilder. Hittills är mer än 5000 äldre bilder ur vårt fotoarkiv digitaliserade och finns på dator och dvd-skivor.
Tusentals av bilderna finns nu i sökbar databas på hemsidan.

Innehållsrik hemsida.  Ca 4 000 sökbara foton, förteckning över skannade dokument från våra olika byar, samt annat intressant.

De flesta av våra många videoinspelningar har digitaliserats och finns nu på hårddiskar och delvis på DVD.

Byavandringar, valborgsmässofirande, hembygdsfester, bildaftnar m m.

Bevakning av samhällsfrågor.

Sprida kunskap om bygden och dess historia.