Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING

Årsmötet hölls den 7 april i församlingshemmet med cirka 80 deltagare. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna visade Jan Ottosson glimtar från hembygdsföreningens filmarkiv med intervjuer, byavandringar m.m.

Styrelsen har under året haft följande ledamöter:
Jan Ottosson ordförande, Ronny Nilsson vice ordförande, Yngve Svensson sekreterare,
Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Gunnar Bengtsson, Percy Svensson, Margareta Skogsgårdh och Arne Strömberg.

Suppleanter i styrelsen:
Håkan Assarsson, Steve Svensson, Christer Ericsson och Kjell Arvidsson.

Föreningens kassör har varit:
Gunnar Bengtsson.

Revisorer:
Anders Gunnarsson och Börje Jönsson.

Revisorsuppleanter:
Yngve Sandström och Kent Lönnqvist.

Valberedning:
Ann-Helén Bockman, sammankallande, Håkan Björkman och Ann-Mari Strömberg.

Redaktionskommitté för Vår Hembygd:

Margareta Skogsgårdh sammankallande, samt Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman och Inger Hansson.
Annonsansvarig: Anders Gunnarsson.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet:
Thommy Svensson sammankallande, Margrethe Petersen, Johnny Aronsson, Sven Bertil Bergdahl, Rolf Wyöni och Ronny Nilsson.

Antalet medlemmar var vid 2016 års slut 636 st. Årsavgiften har varit 70 kr.

Utöver föreningens årsmöte har det hållits sju protokollförda styrelsesammanträden.

En del arbetsmöten har hållits där såväl styrelseledamöter som andra medlemmar har deltagit. Vid dessa sammankomster har man sysslat med städning och underhåll av museibyggnaderna, komplettering och förbättringar av utställningarna, fotoidentifiering m m. Även vid Stenmuseet i Vilshult har en hel del arbeten lagts ner, utöver själva passningen.

Ytterligare några nya informationsskyltar har satts ut vid gamla boplatser, och en del av de inplastade skylttexterna som genom åren skadats av väder och vind har bytts ut.

Årsboken Vår Hembygd kom ut i början av december. Det var i år 57:e årgången sedan premiäråret 1959. Boken rönte som vanligt stor efterfrågan.

Följande aktiviteter arrangerade Hembygdsföreningen under år 2016:

Lördag den 30 april. Valborgsmässofirande vid Södersjön. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör under ledning av kantor Maj Lindström. Tal till våren av kyrkoherde Alve Svensson. BK Union anordnade servering. Cirkusshow med elever från Tulseboda Cirkusskola under ledning av Måns Areskoug.

Måndag och tisdag 30-31 maj. Jan Ottosson ledde två byavandringar i centrala Kyrkhult längs delar av Fridaforsvägen, Hultmansvägen och Torgvägen.

Söndag-söndag 26 juni – 3 juli. Kulturveckan Nässelfrossa genomfördes. Hembygdsföreningen var engagerad i flera programpunkter. Jan Ottosson och Arne Karlsson anordnade två kyrkogårdsvandringar. Thommy Svensson hade en guidad visning av stenmuseet i Vilshult. Dessutom anordnades ett industribesök på Tre D Mekaniska i Vilshult med guidad visning.

Söndag 7 aug. I samband med sista öppethållandet för säsongen serverades kaffe i hembygdsmuseet.

Torsdag 20 okt. I ett fullsatt Folkets hus berättade Rune Andersson, Mellby Gård, barn- och ungdomsminnen från Kyrkhult.

Söndag 11 dec. Hembygdsföreningen deltog i julskyltningsfirandet i Kyrkhult.

Flera specialutställningar anordnades i hembygdsmuseet under sommaren. Med anledning av Nässelfrossas tema Människan och maskinen visade modellbyggare Lars Hoberg ett urval av sina drygt 2 700 skalenliga modeller av olika arbetsfordon samt. detaljerade ritningar och beskrivningar av dessa. Dessutom visade föreningen en liten fotoutställning som också anknöt till årets nässelfrosstema.

Hembygdsmuseet var öppet sex söndagseftermiddagar under sommaren.

Stenmuseet i Vilshult var öppet fredagar, lördagar och söndagar under sommarmånaderna och tog emot besökare från när och fjärran. Ideella krafter från främst Vilshultstrakten var engagerade i passningen där.

Båda museerna tog dessutom emot guidade grupper vid andra tillfällen under året.

Hembygdsföreningen var medarrangör när Kyrkhults och Vilshults skolor anordnade temadagen ”Dricka brunn” den 31 maj. Guidade visningar i hembygdsmuseet var en av programpunkterna.

Tillsammans med Fornebodastiftelsen anordnades en arbetsdag på Forneboda den 7 maj, då frivilliga krafter deltog i uppsnyggningen inför sommaren.

Hembygdsföreningens hemsida fortsatte att utvecklas under året, och arbetet med en helt ny hemsida påbörjades under hösten.

Skanning av hembygdsföreningens många dokument fortsatte under året.

Föreningen har också figurerat flitigt på sin Facebooksida, där intressanta bilder har publicerats och reklam för verksamheten har gjorts.

Jan-Åke Håkansson, Percy Svensson och Arne Karlsson har under året deltagit i arbetet inom Utvecklingsgruppen ”Kyrkhult äger”

Margareta Skogsgårdh har guidat skolbarn som besökt museet under året.

Sju representanter för hembygdsföreningen deltog i Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsfirande på Skansen i Stockholm den 27-28 augusti. Blekinge Hembygdsförbund anordnade då flera olika aktiviteter i anslutning till Kyrkhultsstugan.

Årets kulturstipendium ur makarna Hilding och Antonia Karlssons minnesfond tilldelades Arne Karlsson för mångåriga insatser inom hembygdsföreningens styrelse.

Kyrkhults, Olofströms och Jämshögs hembygdsföreningar anordnade gemensamt en utställning i Längan i Holje till minne av Ann-Marie Bergström, bördig från Gåragöl, samt syskonen Ola, Måns och Nils Jönsson, Gåragöl. Föreningarna har tidigare fått motta testamentsgåva efter A-M Bergström.

I februari avled Karl Vincent Svensson, Käringebygd. Hembygdsföreningen låg Karl Vincent mycket varmt om hjärtat, och genom testamente fick föreningen ta emot drygt en miljon kronor.

Till slut vill vi säga:

Tack alla ni som hjälper oss att hålla vår bygd levande!

Tack till er som har skänkt gåvor till föreningen! Tack också till Olofströms kommun för ekonomiska bidrag under året och för att Läkarvillans exteriör blivit så fint uppsnyggad.

Tack alla ni som sluter upp på vårt årsmöte och vid övriga sammankomster!

S t y r e l s e n